Privacy & Cookies

We Can Marketing geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom  uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (hetverbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onzediensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aanderden.Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van We Can Marketing.De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/12/2020, met het publiceren van een nieuwe versievervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons wordenverzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevenseventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan enhoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan onsverstrekte persoonsgegevens.Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, uvindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welkebeveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBHOSTING
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens onsen gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruikvan de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Versio heeft passende technische en organisatorischemaatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Versio isop grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van. Deze partij heeft passendetechnische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevenszoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeervertrouwelijk.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek –op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens wordenniet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eedof wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverleningverder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geenpersoonsgegevens.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK
In voorkomende gevallen kan We Can Marketing op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen vanuw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wijgedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegenverzetten.

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat uaangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevensopvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen metuw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn looptbewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naaraanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

UW RECHTEN
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten metbetrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welkerechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomenafschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u degegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich telegitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoekadministreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in demachineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op eenverkeerde manier gebruiken.

INZAGERECHT
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturenwij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die dezegegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

RECTIFICATIERECHT
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.Recht op beperking van de verwerkingU heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturenwij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langerworden verwerkt.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aanonze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoekwordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u diewij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar allewaarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veiligekoppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens doorof in opdracht van We Can Marketing. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachtingvan de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevensdie wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendienhet recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wijverwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is,neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

COOKIES

GOOGLE ANALYTICS
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie insamenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Googlegebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

COOKIES
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevensmet betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.